תנאי השימוש

1. כללי

 1. ברוכים הבאים למערכת של פייר פייננשיאל טכנולוג'יז ("החברה"), אשר באמצעותה לקוחות של החברה ("הלקוחות" או "המשתמשים") יכולים להעביר לחברה הוראות לביצוע פעולות בחשבון שלהם אצל החברה בקשר לפעילות ההשקעה בקרנות נאמנות פתוחות ("המערכת"), והכל בהתאם להסכם לניהול חשבון בין החברה לבין הלקוח ("הסכם ניהול החשבון").
 2. השימוש במערכת הינו כפוף להוראות תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני כל שימוש במערכת. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי ככל שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש במערכת. בעצם השימוש במערכת מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו במערכת (או במועד אחר שייקבע על ידי החברה). החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש במערכת.
 4. השימוש במערכת כפוף גם למדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") ולהסכם ניהול החשבון, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המערכת, תכולתה, עיצובה ו/או אופן פעולתה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 6. החברה רשאית לחסום בפני כל משתמש את השימוש במערכת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 7. השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

2. זכאות להשתמש במערכת

 1. המשתמש רשאי להשתמש במערכת אך ורק במידה והוא: (א) הינו מעל לגיל 18; ו- (ב) הינו בעל הזכות, הסמכות והיכולת להיות כפוף לתנאי השימוש ולקיים את תנאיהם.
 2. החברה אינה נותנת כל הצהרה או אישור לחוקיות של השימוש של כל משתמש במערכת, והחברה אינה נושאת בכל אחריות במידה והשימוש של משתמש במערכת הינו מנוגד לחוק.

3. הרשמה למערכת

 1. חלק מהשירותים והתכנים במערכת זמינים רק למשתמשים שביצעו הרשמה למערכת.
 2. הרישום למערכת נעשה באמצעות הזנת פרטים ומסמכים מסוימים, כפי שהחברה תמצא לנכון לבקש מעת לעת (לפרטים נוספים ראה את מדיניות הפרטיות). בעת הליך ההרשמה למערכת, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו ולנקוט באמצעים אשר נועדו לבסס את נכונותם ושלמותם. המשתמש מתחייב לעדכן את פרטיו ככל שיחול בהם שינוי, ולדווח לחברה באופן מיידי על כל שינוי בהם.
 3. בטרם יוכל המשתמש להתחבר לחשבונו אשר שויך (או ישויך) עבורו במערכת, החברה תשלח למספר הטלפון הנייד שהוא הזין במהלך תהליך ההרשמה למערכת קוד חד פעמי לצורך הכניסה לחשבון ("הקוד החד הפעמי"). (א) לא לגלות את הקוד החד הפעמי לאחר ולשמור על סודיותו; (ב) לוודא כי המכשיר הסלולרי שלו המקושר למספר הטלפון הנייד ושהוא הזין בעת ההרשמה למערכת נמצא ברשותו בעת ניסיון הכניסה שלו לחשבון; ו- (ג) ליידע את החברה מיד עם היוודע הדבר על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לחברה ו/או למשתמשים אחרים במערכת עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבון שלו.
   
 4. החשבון הינו אישי למשתמש, והוא אינו ניתן להעברה, שיתוף או המחאה בכל צורה שהיא. אף אחד מלבד המשתמש אינו רשאי לגשת או להשתמש בשירותים דרך החשבון של המשתמש. ככל שהמשתמש ישתף את הקוד החד הפעמי עם צד שלישי כלשהו, החברה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 5. במהלך תהליך ההרשמה למערכת, המשתמש נדרש למסור את כתובת הדוא"ל שלו, אשר תאפשר ערוץ תקשורת בין המשתמש לבין החברה. באחריות המשתמש לשמור על כתובת הדוא"ל שהוא מסר במהלך תהליך ההרשמה למערכת כאמור לעיל עדכנית ופעילה, על מנת שהחברה תוכל לתקשר עמו במסגרת השירותים. המשתמש מבין ומסכים לכך כי הוא מוותר על הזכות להתכחש לקבלת הודעות אם אינו מקבל הודעה אלקטרונית שנשלחה אליו על ידי החברה, מכיוון שכתובת הדוא"ל של חשבונו אינה נכונה, לא עדכנית, חסומה על ידי ספק שירות הדוא"ל שלו, או שאינו יכול לקבל הודעות אלקטרוניות מכל סיבה אחרת.

4. המערכת והשירותים

 1. באמצעות המערכת, הלקוח יוכל לעשות שימוש בשירותים, כמפורט בהסכם ניהול החשבון אשר הוראותיו יחולו על השימוש של הלקוח בשירותים. יובהר, כי בכל סתירה או אי-התאמה בין הוראות תנאי השימוש להוראות הסכם ניהול החשבון, הוראות הסכם ניהול החשבון תגברנה.
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש למערכת ו/או לשירותים, למנוע ממנו מלבצע השקעות בקרנות נאמנות פתוחות באמצעות המערכת, לסרב לרישום משתמש למערכת וכן להשעות או למחוק חשבון קיים, בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן:
  1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מהסכם ניהול החשבון;
  2. המשתמש מעל באמון החברה, לרבות באמצעות הזנת ו/או העברת מידע שגוי במערכת לגביו או לגבי כל צד שלישי;
  3. כל מקרה אחר לפיו החברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה למערכת, סירוב הרישום, השעיה או מחיקה של חשבון קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של החברה ו/או של משתמשים אחרים.
 3. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שהחברה סירבה לרושמו למערכת ו/או שחשבונו הושעה או נמחק על ידה, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא לא יבוא בטענה או דרישה כלפי החברה, ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

5. קניין רוחני

 1. המערכת ותכניה הינם רכושה הבלעדי של החברה. החברה הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות במערכת ובתכניה, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, אייקונים, מוזיקה, תמונות, קולות, צלילים, תבניות, מודלים, מדדים, חישובים, המלצות, הערכות, ניתוחים ו/או טקסט.
 2. אין בשימוש אשר נעשה במערכת ו/או בתכניה כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור במערכת ו/או בתכניה, מלבד הזכות לעשות שימוש במערכת ו/או בתכניה בהתאם לאמור בתנאי השימוש.
 3. המערכת ותכניה נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

6. חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת, בתכניה ו/או בשימושים שלה אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור למערכת ו/או להשתמש במערכת, בתכניה ו/או בשימושים שלה לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש במערכת ו/או לפגוע בחוויית השימוש של המערכת; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של החברה; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של המערכת ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, למערכת ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש במערכת אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש במערכת, למנוע מהמשתמש גישה למערכת וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות צדדים שלישיים.

7. שיפוי והגבלת אחריות

 1. המערכת וכן כל התכנים והשימושים שלה מוצעים כמות שהם.
 2. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש במערכת ובתכניה נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר, כי החברה וכל מי שפועל מטעמה מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש במערכת או בתכניה, לרבות כתוצאה מההסתמכות עליהם. במקרה שבו רשות שלטונית או שיפוטית כלשהי בכל זאת תמצא את החברה כאחראית לנזקים כאמור, האחריות של החברה תהא מוגבלת לסכום של אלף (1,000) שקלים חדשים.
 3. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה מוחלטת, ולפיכך, המערכת חשופה לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות המערכת ולגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של המערכת אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים במערכת והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים למערכת כאמור לעיל ו/או אי-זמינות של המערכת, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
 4. החברה עושה כפי יכולתה על מנת שהתוכן והמידע המופיעים במערכת יהיו מדויקים ואמינים, עם זאת החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע והתוכן המופיע במערכת, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. החברה לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן המערכת או המידע המופיע בה.
 5. המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש במערכת ו/או בתכניה וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.

8. שירותים ותכנים של צדדים שלישיים

 1. במהלך השימוש במערכת, המשתמש עשוי להיחשף לשירותים ותכנים של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של המנהלים של הקרנות המוצגות במערכת.
 2. החברה לא בדקה את השירותים או התכנים הללו או בדקה את נכונותם או התאמתם למשתמש בטרם הכללתם במערכת, ולכן, מומלץ כי המשתמש יבדוק את אותם השירותים או התכנים באופן עצמאי בטרם יסתמך עליהם או יעשה בהם שימוש, שכן הסתמכות על אותם תכנים או שירותים והשימוש בהם הינם על אחריותו בלבד.

9. קישורים

 1. המערכת עשויה לכלול קישורים, תכנים, פרסומות, לוגואים וחומרים אחרים המקשרים לאתרים או יישומים אשר אינם נשלטים או מוצעים על ידי החברה ("הקישורים"). בטרם המשתמש יבצע רכישה של כל שירות או מוצר באמצעות שימוש באותם אתרים או יישומים או יסתמך על התכנים שלהם, מומלץ כי הוא יוודא שהוא מודע היטב לסיכונים הכרוכים בכך. הקישורים הללו ניתנים למשתמש מטעמי נוחות בלבד, והמשתמש מתחייב כלפי החברה כי בשום מקרה הוא לא יטיל על החברה אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מהשימוש בקישורים או תוך הסתמכות על כל מידע, תוכן או שירות הכלול באתרים או ביישומים אליהם מפנים הקישורים.
 2. הכללתם של קישורים במערכת אינו מהווה אימוץ, אישור, תמיכה, או כל קשר אחר בין החברה לבין האתרים או היישומים שאליהם מפנים הקישורים, או לבין המפעילים שלהם.

10. שונות

 1. המשתמש מסכים שאין בשימוש במערכת בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין החברה לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 2. תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.
 3. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 4. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי השימוש על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
 6. החברה רשאית להסב את זכויותיה במערכת ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
 7. כל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: info@fair.co.il