מדיניות פרטיות

מועד עדכון מדיניות הפרטיות: 22.02.2024

1. פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיותברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של פייר פייננשיאל טכנולוג'יז בע"מ ("החברה"), מפעילת מערכת המסחר fair, הזמינה בכתובת www.fair.co.il ובאפליקציה הייעודית (יחד: "אתר האינטרנט"), אשר באמצעותה לקוחות של החברה או מי מטעמם ("הלקוחות") יכולים להעביר לחברה הוראות לביצוע פעולות בחשבון שלהם אצל החברה בקשר לפעילות ההשקעה בקרנות נאמנות פתוחות ושירותים נלווים ("המערכת"), והכל בהתאם להסכם לניהול חשבון בין החברה לבין הלקוחות ("הסכם ניהול החשבון"), אשר יהיה ניתן לצפייה בהליך פתיחת החשבון.

  השירותים המסופקים על ידינו ובכלל זאת במסגרת האתר ו/או המערכת, יכונו להלן "השירותים".

 2. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכלו למצוא מידע על האופן שבו החברה אוספת מידע אודותיכם בעת שימושכם בשירותים. על מנת לסייע לחברה לשמור על פרטיותכם הינכם מתבקשים לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.

 3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של המערכת הזמינים לצפיה באתר האינטרנט, והסכם ניהול החשבון אשר בו תוכלו לעיין טרם הצטרפותכם, ולכן יש לקרוא אותם יחדיו.

 4. בעצם השימוש או ניסיון לעשות שימוש במי בשירותים (לרבות ניסיון שימוש באתר), הנכם מביעים את הסכמתכם כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיכם כמפורט במדיניות הפרטיות. ככל שאינכם מסכימים לסעיף או שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק באופן מיידי את השימוש בשירותים.

 5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש במערכת. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד.

 6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

2. מידע אישי

 1. אנו מתייחסים ל-"מידע" כפי שהוא מוגדר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). שימו לב שכל הסכמותיכם ניתנות ביחס למידע וכן כל נתון המזהה אתכם במישרין או בעקיפין גם אם אינו מידע.

 2. במהלך השימוש במערכת ו/או בשירותים ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

  1. נתוני הרשמה בסיסיים – לצורך הרשמה לשירותים, תידרשו להזין במערכת או למסור לחברה פרטים אישיים אודותיכם, כגון שמכם המלא, כתובת הדוא"ל שלכם, מספר הטלפון הנייד שלכם וכתובת המגורים שלכם. בנוסף, במסגרת הפעולות המקדימות לצורך פתיחת חשבון בהתאם להסכם ניהול החשבון, יהיה עליכם למסור את פרטי הכרטיס האשראי אשר בבעלותכם, אשר ישמשו לצורך אימות בעלותכם בכרטיס האשראי וכן לצורך חיוב או זיכוי כרטיס האשראי שלכם בהתאם להסכם ניהול החשבון. אנו סומכים על הצהרות המצטרף כי הפרטים אותו מסר הינם נכונים ומלאים.

  2. נתוני הכר את הלקוח, הדרושים על פי דין – בהמשך תהליך ההרשמה, יהיה עליכם למסור לחברה נתונים ומסמכים נוספים, אשר יידרשו לחברה לצורך ביצוע הליך "הכר את הלקוח" שהיא מחויבת לקיים על מנת לעמוד בדרישות הדין, לרבות דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור החלות עליה.

  3. נתונים הקשורים בהתקשרות שלנו אתכם. כך למשל נתעד התכתבויות ומסמכים שימסרו לנו על ידכם.

  4. פעולות אשר תבצעו במסגרת השירותים והמערכת – הפעולות שתבצעו במערכת ובמסגרת השירותים, כגון, אך לא רק, הוראות לביצוע פעולות בחשבון, תתועדנה ופרטיהן תישמרנה במערכות שלנו.

  5. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלכם – בעת שימושכם במערכת, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממכם וכן מפעילותכם במערכת, ובכלל זה, כתובות IP שלכם, מזהה מכשיר שלכם, סוג דפדפן שאתם עושים בו שימוש, הגדרות מערכת וכיוצ"ב
  6. מידע משותף עם צדדים שלישיים – בנוסף, ככל שתשתמשו בשירותים במסגרת פעילות משותפת שנקיים עם צדדים שלישיים, מידע שתמסרו לצדדים השלישיים הללו במסגרת המערכת יהיה נגיש לחברה ויהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. למשל במקרים בהם הגעתם אלינו דרך צדדים שלישיים, שיש לכם קשרים עסקיים איתם, כמו למשל קבלת שירותים ושימוש באפליקציות או אתרי אינטרנט (להלן: "הגורמים המקשרים"), אנחנו עשויים לקבל מהם מידע אודותיכם, לרבות כל אחד מסוגי המידע המפורטים לעיל. מידע זה מטופל על ידינו כמו יתר המידע אודותיכם.

 3. יובהר, כי אין עליכם חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אך אם לא תמסרו פרטים כאמור, החברה לא תוכל לספק לכם את השירותים המבוקשים על ידכם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

 4. עוד יובהר, כי מקום שבו אתם תמסרו לחברה מידע אישי על אנשים אחרים, כגון שותפים ונהנים בחשבון הבנק שלכם, מדיניות הפרטיות תחול גם על מידע זה וחובה עליכם ליידע את האנשים הללו על מסירת המידע עליהם לחברה ומטרתה וכן לקבל את הסכמתם לכך.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מידע לא מדויק שיימסר על ידכם, ישפיע על היכולת של החברה לספק לכם שירותים וליצור עימכם קשר כנדרש לצורך מתן השירותים.

אופן איסוף המידע האישי

 1. איסוף המידע אודות לקוחות נעשה הן במסגרת תהליך הרישום לשירותי החברה, הן במסגרת גלישה באתר החברה והן במסגרת הפעילות והשירותים הניתנים ללקוחות החברה (כפי המפורט בהרחבה במסמך מדיניות זה). כמו כן, יצויין כי מידע אודות לקוחות החברה עשוי להיאסף גם ממאגרי מידע פומביים ו/או מצדדים שלישיים, לרבות סוכנויות שונות, רשויות, בנקים, חברות אשראי, ספקי שירותי אימות זהות וספקי מרשמים ציבוריים, וכן מכל מוסד פיננסי אחר או כל מקור מידע הגלוי לציבור. מידע אודות הלקוחות אף עשוי להיאסף באופנים אחרים, אך הכל בכפוף להוראות הדין.

3. שימוש במידע

 1. החברה תעשה שימוש במידע אודותיכם למטרות הבאות:

  1. כדי לספק את השירותים;

  2. כדי להפעיל את המערכת ולשפר את חוויית המשתמש במערכת וכן למטרות מחקר שלנו, של צדדים שלישיים ו/או יחד עם צדדים שלישיים;

  3. כדי ליצור עימכם קשר במסגרת מתן השירותים או כדי להציע לכם תכנים שלדעתה יעניינו אתכם באתר, במערכת או מחוצה להם;

  4. לפנות אליכם בהצעות שיווקיות ובחומרים פרסומיים שלנו או תכנים אחרים שלדעתנו עניינו אתכם;

  5. על מנת לנהל את ההתקשרות בנינו. למשל כדי לגבות ממכם כספים בהתאם להסכם ניהול החשבון;

  6. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה;

  7. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלכם במערכת וליצור מוצרים/שירותים חדשים, עבורינו, עבוד צדדים שלישיים ו/או יחד עם צדדים שלישיים;

  8. כדי להגן על זכויותינו והאינטרסים שלנו או של צדדים אחרים.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. החברה תשתף את המידע אודותיכם, לצורך ניהול עסקיה, במיוחד כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. כך למשל:

  1. נחלוק מידע עם צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם מתן השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך במערכת, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בשירותים, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, נותני שירותי אימות וזיהוי לקוחות, ספקים לעניין ביצוע הליך "הכר את הלקוח", ויועצים אחרים);

  2. נחלוק מידע עם גורמים מקשרים אשר מבקשים מידע אודותיכם ואשר קיבלנו מהם או מכם הודעה כי אישרתם את העברת המידע אליהם.

  3. חברות שהינן חלק מקבוצת החברות שהחברה הינה חלק מהן, לצורך פעילויות פנימיות שלהן;

  4. לצורך עמידה בחובות חוקיות או רגולטוריות שחלות על החברה, ובכלל זה לרשויות ציבוריות, כגון, אך לא רק, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;

  5. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

  6. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין החברה ו/או מי מטעמה;

  7. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה;

  8. בהסכמתכם או בהנחייתכם;

  9. בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

 2. למעלה מן הצורך נציין שבנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי או מזהה אודותיכם עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים.

 3. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

5. דיוור ישיר

 1. החברה עשויה לפנות אליכם באופן אישי בהצעות המותאמות אליכם באופן אישי או מסחרי, גם לפי מאפיינים מסוימים שלכם המבוססים על מידע אודותיכם. פניות אלו יכול שיהיו בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעות קצרות (SMS ,WhatsApp הודעות Push וכדומה), שיחוח (צ'אט), באתר או מחוצה לו (גם באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים), בדרך ממוחשבת או בכל אמצעי אחר. פניות כאלה עשויות לכלול דיוור ישיר כפי שהוא מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות ודברי פרסומת כהגדרתם בחוק תקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, "פניה שיווקית" כהגדרתה בתקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות) התשפ"ב-2021.

 2. בכל עת, תוכלו לבקש כי החברה תחדול מלפנות אליכם בדיוור ישיר בהתבסס על מאפייניכם האישיים כאמור לעיל על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך (ככל שהפניות יעשו באמצעות הודעת דוא"ל או הודעת מסר קצר); או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: support@fair.co.il ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: יצחק שדה 17 קומה 15, תל אביב. בעשותך כן, החברה תחדול מלפנות אליכם בדיוור ישיר. אולם, במידה ומידע אודותיכם נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תמשיך לשמור את המידע אודותיכם למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר אליך כמפורט לעיל.

6. Cookies, אמצעי ניטור

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלכם המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיכם ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלכם, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את המערכת, התוכן והשירותים המוצעים בה להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה במערכת.

 2. ככל שאינכם מעוניינים כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתם יכולים לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתם עושים שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לכם האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתכם שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתכם ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבמערכת.

 3. ישנם צדדים שלישיים המטמיעים אמצעי ניטור באתר ובאפליקציות -אנו עשויים לעשות שימוש ב-Google Firebase ,Acoustic Appsflyer, Google Analytics, ,Facebook, וכן ב-Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי ,Google Signals למשתמשי ,Google שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות (Ads Personalization) אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw

 4. גוגל עשוייה לעשות שימוש במידע )העוגיות( ואף עשויה להעביר מידע זה לצדדים שלישיים מקום שהיא תידרש, על פי דין, לעשות כן או מקום שבו צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבורה. כלים אלו משמשים לצרכי הגשת תכן פרסומי ו- remarketing רחבי הרשת, למשל בעזרת AdWords ,Google Signals אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיכם על בסיס מאפייני פעילותכם בדיגיטל.

 5. כך למשל בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google ותחומי עניין כפי שהם מופיעים ב-Google Analytics יכולים לשמש אותנו כדי לשלוח לכם תכן פרסומי, אך גם את גוגל. כך למשל אנו עשויים לעשות שימוש ב-Facebook Pixel המאפשר פרסום מותאם ברשת חברתית זו.

 6. בהפעלת כלים אלו, החברות המספקות את הכלים עושות שימוש בטכנולוגיות ניטור שלהן ואוספות באמצעותם מידע כגון כתובת ה-IP שלכם, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנכם גולשים ומאפייניו, פעילותכם ברשת האינטרנט, העמודים בהם צפיתם ועוד.

 7. שירותים אלה הינם שירותי צד שלישי ואנו לא אחראים להם. ככל שתבקשו ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות בטכנולוגיות הניטור ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן. לנוחיותכם, מצורפים הקישורים הבאים:
  https://www.facebook.com/policies/cookies
  https://policies.google.com/technologies?hl=en
  https://acoustic.com/cookie-policy
  https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/

 8. בקישורים אלו תוכלו למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לכם לניהול השימוש ב-Cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא ייעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתכם (opt out) למשל באמצעים הדיגיטליים הבאים:
  http://www.aboutads.info/choices/
  http://www.youronlinechoices.eu/

 9. כמו כן תוכלו לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

 10. הינכם מאשרים את השימוש ב Cookies כמפורט לעיל, ומסכימים כי כל עוד תעשו שימוש באתר החברה, הינכם נותנים את הסכמתכם לעיבוד המידע אודותיכם על ידי החברה ו/ו על ידי גוגל באופן ולמטרות המפורטות לעיל.

7. אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעים שהיא חושבת שהם מתאימים לצרכי אבטחה והגנה על המידע מפני אובדן ושימוש לרעה. עם זאת, עליכם לדעת אין הגנה מושלמת על מערכות מידע ובהחלט יתכנו אירועי אבטחת מידע אצלנו ואצל השותפים שלנו. כן חשוב שתדעו כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.

 2. בנוסף, תשומת ליבכם מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותכם להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיכם במחשב או לשבש את פעילותכם בו.
  האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותכם במערכת מוטלת עליכם בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

 3. היזהרו מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעם החברה אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוניו האישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיו.

 4. בעת הרישום לשירותי החברה, תתבקשו למסור פרטי זיהוי לשם יצירת חשבון. הינכם אחראים לוודאי כי פרטי הזיהוי לחשבון יישארו סודיים, ולוודא כי איש מלבדכם לא יוכל לעשות בהם שימוש. הנכם מחוייבים להודיע לחברה מיידית אם יגיע לידיעתכם כי פרטי הזיהוי לחשבונכם נחשפו בכל אופן שהוא או אם צד שלישי כלשהו עשוי לגשת אל חשבונכם.

8. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. החברה עשויה להעביר את המידע אודותיכם אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלכם. בעת השימוש במערכת, הינכם מסכימים להעברה האמורה.

9. קישורים לאתרים אחרים

 1. המערכת עשויה לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי החברה שואפת לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, היא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

10. זכות עיון; זכות תיקון

 1. בנסיבות מסוימות ובהתאם להוראות הדן, יתכן ותהיו זכאים לעיין, בעצמכם או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידכם בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליכם המוחזק במאגר של החברה.

 2. ככל שעיינתם במידע עליכם ומצאתם כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, בנסיבות מסוימות תהיו רשאים לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

11. ויתור

 1. החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לכם או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש במערכת ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיכם. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש במערכת הינו באחריותכם בלבד ואתם מסכימים כי לא תהיה לכם כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש במערכת.

12. כללי

 1. הדין החל על מדיניות זו, הנו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בישראל תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם מדיניות זו, אך אין בהוראה זו כדי למנוע מהחברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים, מחוץ לגבולות ישראל.

13. יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

 2. פייר פייננשיאל טכנולוג'יז בע"מ יצחק שדה 17 קומה 15 תל אביב-יפו support@fair.co.il טלפון: 03-5199555 או בוואטסאפ: 054-6660777

פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של פייר פייננשיאל טכנולוג'יז בע"מ ("החברה"), מפעילת מערכת המסחר fair, הזמינה בכתובת www.fair.co.il ובאפליקציה הייעודית (יחד: "אתר האינטרנט"), אשר באמצעותה לקוחות של החברה או מי מטעמם (לרבות מיופי כוח) ("הלקוחות") יכולים להעביר לחברה הוראות לביצוע פעולות בחשבון שלהם אצל החברה בקשר לפעילות ההשקעה בקרנות נאמנות פתוחות ושירותים נלווים ("המערכת"), והכל בהתאם להסכם לניהול חשבון בין החברה לבין הלקוחות ("הסכם ניהול החשבון"), אשר יהיה ניתן לצפייה בהליך פתיחת החשבון.

  השירותים המסופקים על ידינו ובכלל זאת במסגרת האתר ו/או המערכת ו/או התכתבויות ו/או שיחות בינך ובין החברה בכל דרך ו/או אמצעי (לרבות תכתובות וואטסאפ), יכונו להלן "השירותים". 

 2. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכלו למצוא מידע על האופן שבו החברה מעבדת מידע אודותיכם אגב השירותים. הינכם מתבקשים לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.

 3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של המערכת הזמינים לצפיה באתר האינטרנט, והסכם ניהול החשבון אשר בו תוכלו לעיין טרם הצטרפותכם, ולכן יש לקרוא אותם יחדיו.

 4. בעצם השימוש או ניסיון לעשות שימוש במי בשירותים (לרבות ניסיון שימוש באתר האינטרנט או חתימה על הסכם), הנכם מביעים את הסכמתכם כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיכם כמפורט במדיניות הפרטיות. ככל שאינכם מסכימים לסעיף או שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק באופן מיידי את השימוש בשירותים.

 5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד.

 6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, מופנה לרבים במשמע, ולהפך.

מידע אישי

 1. אנו מתייחסים ל-"מידע" כפי שהוא מוגדר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). שימו לב שכל הסכמותיכם ניתנות ביחס למידע וכן כל נתון המזהה אתכם במישרין או בעקיפין גם אם אינו מידע.

 2. במהלך השימוש במערכת ו/או בשירותים ייאסף מידע אודותיכם, בין היתר, כדלקמן:

  • נתוני הרשמה בסיסיים לצורך הרשמה לשירותים, תידרשו להזין במערכת או למסור לחברה פרטים אישיים אודותיכם, כגון שמכם המלא, כתובת הדוא"ל שלכם, מספר הטלפון הנייד שלכם וכתובת המגורים שלכם. בנוסף, במסגרת הפעולות המקדימות לצורך פתיחת חשבון בהתאם להסכם ניהול החשבון, יהיה עליכם למסור את פרטי הכרטיס האשראי אשר בבעלותכם, אשר ישמשו לצורך אימות בעלותכם בכרטיס האשראי וכן לצורך חיוב או זיכוי כרטיס האשראי שלכם בהתאם להסכם ניהול החשבון. אנו סומכים על הצהרות המצטרף כי הפרטים אותו מסר הינם נכונים ומלאים.

  • נתוני הכר את הלקוח, הדרושים על פי דין בהמשך תהליך ההרשמה, יהיה עליכם למסור לחברה נתונים ומסמכים נוספים, אשר יידרשו לחברה לצורך ביצוע הליך "הכר את הלקוח" שהיא מחויבת לקיים על מנת לעמוד בדרישות הדין, לרבות דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור החלות עליה.

  • נתונים הקשורים בהתקשרות שלנו אתכם. כך למשל נתעד התכתבויות, פניות ומסמכים שימסרו לנו על ידכם, פעולות שביצעו מיופי כח שלכם עבורכם ועוד.

  • פעולות אשר תבצעו במסגרת השירותים והמערכת ומידע כלכלי הפעולות שתבצעו במערכת ובמסגרת השירותים, כגון, אך לא רק, הוראות לביצוע פעולות בחשבון, תתועדנה ופרטיהן תישמרנה במערכות שלנו וכן מידע כלכלי כגון, קרנות נאמנות, מספר חשבון בנק, מידע על יתרות, תשואות, תנועות והפקדות בקרנות, דוחות ואישורי מסף לקיחת אשראי מהחברה.

  • נתונים נוספים לצורך מתן השירותים נתונים כגון מגדר, גיל, מספר תעודת זהות, שם מקום העבודה והאם אתה עובד או לא.

  • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלכם בעת שימושכם במערכת, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממכם וכן מפעילותכם במערכת, ובכלל זה, כתובות IP שלכם, מזהה מכשיר שלכם, סוג דפדפן שאתם עושים בו שימוש, הגדרות מערכת וכיוצ"ב.

  • מידע משותף עם צדדים שלישיים בנוסף, ככל שתשתמשו בשירותים במסגרת פעילות משותפת שנקיים עם צדדים שלישיים, מידע שתמסרו לצדדים השלישיים הללו במסגרת המערכת יהיה נגיש לחברה ויהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. למשל במקרים בהם הגעתם אלינו דרך צדדים שלישיים, שיש לכם קשרים עסקיים איתם, כמו למשל קבלת שירותים ושימוש באפליקציות או אתרי אינטרנט (להלן: "הגורמים המקשרים"), אנחנו עשויים לקבל מהם מידע אודותיכם, לרבות כל אחד מסוגי המידע המפורטים לעיל. מידע זה מטופל על ידינו כמו יתר המידע אודותיכם. שימו לב שככל שאתם מבצעים פעולות באמצעות מיופי כח נחלוק איתם את המידע אודותיכם.

 3. יובהר, כי אין עליכם חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. אך אם לא תמסרו פרטים כאמור, החברה לא תוכל לספק לכם את השירותים המבוקשים על ידכם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

 4. עוד יובהר, כי מקום שבו אתם תמסרו לחברה מידע אישי על אנשים אחרים, כגון שותפים, מיופי כוח ונהנים בחשבון הבנק שלכם, מדיניות הפרטיות תחול גם על מידע זה וחובה עליכם ליידע את האנשים הללו על מסירת המידע עליהם לחברה ומטרתה וכן לקבל את הסכמתם לכך.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מידע לא מדויק שיימסר על ידכם, ישפיע על היכולת של החברה לספק לכם שירותים וליצור עימכם קשר כנדרש לצורך מתן השירותים.

אופן איסוף המידע האישי

 1. איסוף המידע ו/או נתונים אודותיך נעשה הן במסגרת תהליך הרישום לשירותי החברה, הן במסגרת גלישה באתר אינטרנט החברה והן במסגרת הפעילות והשירותים. כמו כן, יצויין כי מידע אודות לקוחות החברה עשוי להיאסף גם ממאגרי מידע פומביים ו/או מצדדים שלישיים, לרבות סוכנויות שונות, רשויות, בנקים, חברות אשראי, ברוקרים, מנהלי תיקים, ספקי שירותי אימות זהות וספקי מרשמים ציבוריים, וכן מכל מוסד פיננסי אחר או כל מקור מידע הגלוי לציבור. מידע אודות הלקוחות אף עשוי להיאסף באופנים אחרים, אך הכל בכפוף להוראות הדין.

שימוש במידע

 1. החברה תעשה שימוש במידע אודותיכם למטרות הבאות:

  • כדי לספק את השירותים;

  • כדי להפעיל את אתר האינטרנט ו/או המערכת ולשפר את חוויית המשתמש באתר האינטרנט ו/או במערכת וכן למטרות מחקר שלנו, של צדדים שלישיים ו/או יחד עם צדדים שלישיים;

  • כדי ליצור עימכם קשר במסגרת מתן השירותים או כדי להציע לכם תכנים שלדעתנו יעניינו אתכם באתר האינטרנט, במערכת או מחוצה להם;

  • לפנות אליכם בהצעות שיווקיות ובחומרים פרסומיים שלנו או תכנים אחרים שלדעתנו יעניינו אתכם, או לאפשר פניה כאמור;

  • על מנת לנהל את ההתקשרות בנינו. למשל כדי לגבות ממכם כספים בהתאם להסכם ניהול החשבון;

  • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה;

  • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלכם באתר האינטרנט ו/או במערכת וליצור מוצרים/שירותים חדשים, עבורינו, עבור צדדים שלישיים ו/או יחד עם צדדים שלישיים;

  • כדי להגן על זכויותינו והאינטרסים שלנו או של צדדים אחרים.

  • לצורך אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. החברה תשתף את המידע אודותיכם, לצורך ניהול עסקיה, במיוחד כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. כך למשל:

  • נחלוק מידע עם צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם מתן השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך במערכת, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בשירותים, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, נותני שירותי אימות וזיהוי לקוחות, ספקים לעניין ביצוע הליך "הכר את הלקוח", ויועצים אחרים);

    

  • נחלוק מידע עם גורמים מקשרים או מיופי כח אשר מבקשים מידע אודותיכם.

    

  • חברות שהינן חלק מקבוצת החברות שהחברה הינה חלק מהן, לצורך פעילויות פנימיות שלהן;

    

  • לצורך עמידה בחובות חוקיות או רגולטוריות שחלות על החברה, ובכלל זה לרשויות ציבוריות, כגון, אך לא רק, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;

    

  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;

  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין החברה ו/או מי מטעמה;

  • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה;

  • בהסכמתכם או בהנחייתכם;

  • לצורך אבטחת מידע והגנת הפרטיות;

  • לצורך ביקורות ועמידות בדרישות החוק או הוראות רשויות שונות.

  • בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

 2. למעלה מן הצורך נציין שבנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי או מזהה אודותיכם עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים.

 3. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

דיוור ישיר

 1. החברה עשויה לפנות אליכם באופן אישי בהצעות באופן אישי או מסחרי, גם לפי מאפיינים מסוימים שלכם המבוססים על מידע אודותיכם. פניות אלו יכול שיהיו בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעות קצרות (WhatsApp, SMS הודעות Push וכדומה), שיחוח (צ'אט), באתר אינטרנט או מחוצה לו (גם באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים), בדרך ממוחשבת או בכל אמצעי אחר. פניות כאלה עשויות לכלול דיוור ישיר כפי שהוא מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות ודברי פרסומת כהגדרתם בחוק תקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, "פניה שיווקית" כהגדרתה בתקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות) התשפ"ב-2021.

   

 2. בכל עת, תוכלו לבקש כי החברה תחדול מלפנות אליכם בדיוור ישיר בהתבסס על מאפייניכם האישיים כאמור לעיל על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך (ככל שהפניות יעשו באמצעות הודעת דוא"ל או הודעת מסר קצר); או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: Support@fair.co.il ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: יצחק שדה 17 קומה 15, תל אביב. בעשותך כן, החברה תחדול מלפנות אליכם בדיוור ישיר. אולם, במידה ומידע אודותיכם נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תמשיך לשמור את המידע אודותיכם למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר אליך כמפורט לעיל.

Cookies, אמצעי ניתור

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלכם המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיכם ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלכם, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את המערכת, התוכן והשירותים המוצעים בה להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה במערכת.

   

 2. ככל שאינכם מעוניינים כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתם יכולים לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתם עושים שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לכם האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתכם שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתכם ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבמערכת.

   

 3. ישנם צדדים שלישיים המטמיעים אמצעי ניטור באתר ובאפליקציות -אנו עשויים לעשות שימוש ב-Facebook, Google Analytics, Appsflyer, Acoustic, Google Firebase, וכן ב-Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google,  שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות (Ads Personalization), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:  https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw
 4. גוגל עשוייה לעשות שימוש במידע (העוגיות) ואף עשויה להעביר מידע זה לצדדים שלישיים מקום שהיא תידרש, על פי דין, לעשות כן או מקום שבו צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבורה. כלים אלו משמשים לצרכי הגשת תכן פרסומי ו-remarketing רחבי הרשת, למשל בעזרת AdWords ,Google Signals אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיכם על בסיס מאפייני פעילותכם בדיגיטל.

   

 5. כך למשל בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google ותחומי עניין כפי שהם מופיעים ב-Google Analytics יכולים לשמש אותנו כדי לשלוח לכם תכן פרסומי, אך גם את גוגל. כך למשל אנו עשויים לעשות שימוש ב-Facebook Pixel המאפשר פרסום מותאם ברשת חברתית זו.

   

 6. בהפעלת כלים אלו, החברות המספקות את הכלים עושות שימוש בטכנולוגיות ניטור שלהן ואוספות באמצעותם מידע כגון כתובת ה-IP שלכם, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנכם גולשים ומאפייניו, פעילותכם ברשת האינטרנט, העמודים בהם צפיתם ועוד.

   

 7. שירותים אלה הינם שירותי צד שלישי ואנו לא אחראים להם. ככל שתבקשו ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות בטכנולוגיות הניטור ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן. לנוחיותכם, מצורפים הקישורים הבאים:
  https://www.facebook.com/policies/cookies
  https://policies.google.com/technologies?hl=en
  https://acoustic.com/cookie-policy
  https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/
 8. בקישורים אלו תוכלו למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לכם לניהול השימוש ב-Cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא ייעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתכם (opt out) למשל באמצעים הדיגיטליים הבאים:
  http://www.aboutads.info/choices/
  http://www.youronlinechoices.eu/
 9. כמו כן תוכלו לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

   

 10. הינכם מאשרים את השימוש בCookies  כמפורט לעיל, ומסכימים כי כל עוד תעשו שימוש באתר החברה, הינכם נותנים את הסכמתכם לעיבוד המידע אודותיכם על ידי החברה ו/או על ידי גוגל באופן ולמטרות המפורטות לעיל.
 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלכם המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיכם ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלכם, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את המערכת, התוכן והשירותים המוצעים בה להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה במערכת.

 2. ככל שאינכם מעוניינים כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתם יכולים לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתם עושים שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לכם האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתכם שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתכם ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבמערכת.

 3. ישנם צדדים שלישיים המטמיעים אמצעי ניטור באתר ובאפליקציות -אנו עשויים לעשות שימוש ב-Facebook, Google Analytics, Appsflyer, Acoustic, Google Firebase, וכן ב-Google Tag Manger לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועה והפעילות באתר, וכן בשירותי התאמה אישית של מודעות על-ידי הכלי Google Signals, למשתמשי Google,  שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעות (Ads Personalization), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא:  
  https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=iw

  • גוגל עשוייה לעשות שימוש במידע (העוגיות) ואף עשויה להעביר מידע זה לצדדים שלישיים מקום שהיא תידרש, על פי דין, לעשות כן או מקום שבו צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבורה. כלים אלו משמשים לצרכי הגשת תכן פרסומי ו-remarketing רחבי הרשת, למשל בעזרת AdWords ,Google Signals אשר עשוי להיות מותאם להעדפותיכם על בסיס מאפייני פעילותכם בדיגיטל.

  • כך למשל בדיווח על הופעות ברשת המדיה של Google ותחומי עניין כפי שהם מופיעים ב-Google Analytics יכולים לשמש אותנו כדי לשלוח לכם תכן פרסומי, אך גם את גוגל. כך למשל אנו עשויים לעשות שימוש ב-Facebook Pixel המאפשר פרסום מותאם ברשת חברתית זו.

  • בהפעלת כלים אלו, החברות המספקות את הכלים עושות שימוש בטכנולוגיות ניטור שלהן ואוספות באמצעותם מידע כגון כתובת ה-IP שלכם, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנכם גולשים ומאפייניו, פעילותכם ברשת האינטרנט, העמודים בהם צפיתם ועוד.

  • שירותים אלה הינם שירותי צד שלישי ואנו לא אחראים להם. ככל שתבקשו ללמוד אודות השימוש שחברות אלו עושות בטכנולוגיות הניטור ובמידע הנאסף באמצעותם, תוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהן. לנוחיותכם, מצורפים הקישורים הבאים:
   https://www.facebook.com/policies/cookies
   https://policies.google.com/technologies?hl=en
   https://acoustic.com/cookie-policy
   https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/

  • בקישורים אלו תוכלו למצוא גם מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לכם לניהול השימוש ב-Cookies שלהן, ובכלל זה לבחור שלא ייעשה שימוש בכלים אלו במהלך גלישתכם (opt out) למשל באמצעים הדיגיטליים הבאים:
   http://www.aboutads.info/choices/
   http://www.youronlinechoices.eu/

  • כמו כן תוכלו לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

  • הינכם מאשרים את השימוש בCookies  כמפורט לעיל, ומסכימים כי כל עוד תעשו שימוש באתר החברה, הינכם נותנים את הסכמתכם לעיבוד המידע אודותיכם על ידי החברה ו/או על ידי גוגל באופן ולמטרות המפורטות לעיל.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעים שהיא חושבת שהם מתאימים לצרכי אבטחה והגנה על המידע מפני אובדן ושימוש לרעה. עם זאת, עליכם לדעת אין הגנה מושלמת על מערכות מידע ובהחלט יתכנו אירועי אבטחת מידע אצלנו ואצל השותפים שלנו. כן חשוב שתדעו כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.

 2. בנוסף, תשומת ליבכם מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותכם להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיכם במחשב או לשבש את פעילותכם בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותכם במערכת מוטלת עליכם בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

 3. כמו כן, אין למסור את פרטי המשתמש ו/או הסיסמא שלכם לכל גורם שאינו מורשה על ידכם ו/או להשאיר את המידע חשוף במקום שבו ניתן לגשת אליו ללא הרשאה. כל מסירת שם המשתמש ו/או הסיסמא ו/או מתן ייפוי כוח או הרשאה מטעמכם לכל צד שלישי הוא באחריותכם הבלעדית והנכם פוטרים את החברה מכל טענה ו/או תביעה על כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנעשו בחשבונכם על ידם.

 4. היזהרו מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעם החברה אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוניו האישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיו.

 5. בעת הרישום לשירותי החברה, תתבקשו למסור פרטי זיהוי לשם יצירת חשבון. הינכם אחראים לוודאי כי פרטי הזיהוי לחשבון יישארו סודיים, ולוודא כי איש מלבדכם לא יוכל לעשות בהם שימוש. הנכם מחוייבים להודיע לחברה מיידית אם יגיע לידיעתכם כי פרטי הזיהוי לחשבונכם נחשפו בכל אופן שהוא או אם צד שלישי כלשהו עשוי לגשת אל חשבונכם.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. החברה עשויה להעביר את המידע אודותיכם אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלכם. בעת השימוש במערכת, הינכם מסכימים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

 1. המערכת עשויה לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי החברה שואפת לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, היא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

זכות עיון; זכות תיקון

 1. בנסיבות מסוימות ובהתאם להוראות הדין, יתכן ותהיו זכאים לעיין, בעצמכם או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידכם בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליכם המוחזק במאגר של החברה.

 2. ככל שעיינתם במידע עליכם ומצאתם כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, בנסיבות מסוימות תהיו רשאים לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ויתור

 1. החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לכם או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש במערכת ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיכם. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש במערכת הינו באחריותכם בלבד ואתם מסכימים כי לא תהיה לכם כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש במערכת.

כללי

 1. הדין החל על מדיניות זו, הנו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בישראל תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם מדיניות זו, אך אין בהוראה זו כדי למנוע מהחברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים, מחוץ לגבולות ישראל.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים: פייר פייננשיאל טכנולוג'יז בע"מ, יצחק שדה 17 קומה 15 תל אביב-יפו support@fair.co.il טלפון 0732016647 או בוואטסאפ: 0732016647