תקנון הטבת הצטרפות לקוחות "הכסף שלך"

הצטרפות לפייר פייננשיאל טכנולוג'יז בע"מ ("פייר") בהטבת הצטרפות ללקוחות חדשים דרך אתר "הכסף שלך", במסגרתו מקבלים 100 ₪ מפייר ישירות לחשבון בפייר ("ההטבה") בהתאם למפורט להלן:

 1. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הזכאות של מצטרפים חדשים לפייר דרך אתר "הכסף שלך" לקבלת ההטבה בגין הצטרפותם.
 2. כדי להיות זכאי להטבה עליכם עליך לפתוח חשבון חדש בפייר לראשונה, באמצעות השימוש בקישור המיוחד שישלח דרך "הכסף שלך". במסגרת הרכישה הראשונה, בתהליך ההרשמה לחשבון פייר, עליכם עליך לבצע הצטרפות עם 20,000 ₪ או בשווי ערך לכך. הזיכוי הכספי יוזרם לחשבון החדש בפייר לאחר שהצלחתם לפתוח חשבון בפייר, ובכפוף לתנאי תקנון זה. 
 3. ההטבה תינתן בכפוף לכך שהמצטרף הצליח לפתוח חשבון בפייר ועמד בכל תנאי הסכם הלקוח.
 4. ניתן למשוך את סכום ההטבה לאחר 6 חודשים מיום פתיחת החשבון, כל עוד קיימת יתרת מזומנים מספקת בחשבון.
 5. הזכאות להטבה תלויה בכך שהחשבון נפתח בתום לב על ידי הלקוח החדש למטרות השירותים של החברה ולא למטרה פסולה ו/או ניצול לרעה של תנאי ההטבה, כפי שתמצא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 6. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה.
 7. פייר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, או לעדכן את תנאי ההטבה בכל עת, ללא צורך בהודעה מוקדמת, והכל בכפוף לכל דין.
 8. תקנון זה יחול בנוסף להסכם הלקוח ותנאי השימוש של אתר פייר.
 9. פייר לא תהא אחראית בשום אופן לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ו/או מניעת רווחים, שיגרמו למי מהמשתתפים המקבלים את ההטבה. כמו כן, פייר אינה אחראית לכל פגיעה/ נזק/ תקלה טכנית/ אחר העשויים להגביל את יכולתו של משתתף להשתתף בהטבה.
 10. אין לראות במסמך זה הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
 11. במקרה של כל סתירה, חוסר וודאות או אי-התאמה בין התקנון לבין כל פרסום או הודעה אחרת, התנאים המפורטים בתקנון זה יגברו.